Oplysningerne

Skolens egen evaluering

Vi benytter platformen “Smart Evaluering” hvor I gennem nedenstående link kan se skolens interne evalueringer.

Smartevaluering

Indholdsplan og årsplan

Her kan du downloade indholdsplanen og årsplan for skoleåret 2023-24 

Årsplan

Indholdsplan

Data fra Børne og Undervisningsministeriet

Data fra Børne og Undervisningsministeriet

Se data her

Folkeskolens prøver

Mejlby efterskole tilbyder prøveforberedende undervisning og FP prøve i følgende fag:

9. klasse: Dansk, matematik, naturfag, engelsk, historie/samfundsfag, idræt og tysk.

10 klasse: Dansk, matematik, engelsk. Og så går man til prøve i enten tysk eller fysik

Alle skolens elever i 9. og 10. klasse går til prøve i dansk og matematik. Dette betyder at den prøveforberedende undervisning, med PC som hjælpemiddel, har højeste prioritet, fremfor teknisk læse og stavetræning eksempelvis.

Vedtægter

Stk. 1: Mejlby Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution

Stk. 2: Skolen er oprettet i 1979 og har hjemsted i Rebild Kommune – Region Nordjylland.

Stk. 3: Skolen ejer ejendommene beliggende på matrikel 3 o Mejlby By, Brorstrup m.fl.

 

§ 2: Formål og værdigrundlag:

Stk. 1: Skolens formål er at drive en efterskole for normaltbegavede unge med store læse-staveproblemer inden for rammerne af de gældende regler for frie kostskoler. Vi er en skole med et samlet særligt tilbud

 

Stk. 2: Skolens værdigrundlag er at eleverne menneskeligt får:

– fælles oplevelser, der fremmer deres sociale engagement.

– en oplevelse af frihed under ansvar og derigennem større indsigt i demokratiske processer.

– en personlig udvikling, der fremmes gennem almen dannelse, tryghed og hensyntagen til deres forskellighed.

– styrket deres selvværd, og derved opnår en større livsglæde.

– en daglig kontakt med forskellige voksne, der altid møder den enkelte som det hele menneske.

-mulighed for og fornemmelse af at kunne mestre nye udfordringer.

 

Stk 3: Skolens værdigrundlag er ligeledes, at eleverne fagligt får:

– et bredt og differentieret undervisningstilbud.

– en teoretisk- og praktisk-kreativ undervisning, der tager sit udgangspunkt i den enkelte elevs styrkesider.

– eleverne får undervisning i at bruge tekniske hjælpemidler, og indsigt i deres personlige styrke og oplevelse af handlemuligheder.

– mulighed for at blive støttet i at blive uddannelsesparat

 

Stk. 4: For skolens personalepolitik gælder følgende værdigrundlag:

– at personalet gennem et stort personligt ansvar udvikler motivation og engagement.

– at personalet deltager i den pædagogiske og praktiske udvikling af skolen.

– at skolen er en demokratisk arbejdsplads med stor vægt på trivsel og fællesskab.

– at personalet deltager i tværfaglige udvalg med alle personalegrupper og bestyrelse.

– at personalet gennem deltagelse i kurser og  faglige tiltag får mulighed for at udvikle sig både personligt og fagligt.

– at ledelsen er aktiv og involverende og arbejder for at fremme den enkeltes følelse af ligeværd og ansvarlighed.

 

§3 : Skolens drift

Stk. 1: Skolens drift gennemføres ved tilskud fra det offentlige og ved betaling fra eleverne samt bidrag fra skolekredsens medlemmer.

 

Stk. 2: Skolens midler må alene komme skolen og dens undervisningsvirksomhed til gode.

 

Stk. 3: Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende.

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v. som andre end skolen disponerer over.

 

§ 4: Skolekredsen

Stk. 1: Skolens anliggender varetages af en af skolekredsens medlemmer afholdt generalfor-samling og af en for skolen valgt bestyrelse.

 

Stk. 2: Som medlemmer af skolekredsen kan optages enhver myndig person. Optagelse skal godkendes af bestyrelsen og kan af skolekredsens medlemmer og /eller af den person, som be-styrelsen har afslået at optage, indankes for generalforsamlingen.

 

Stk. 3: Medlemmerne har ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art, men har adgang til at afgive stemme ved fremmøde på generalforsamlingen. Ingen kan afgive mere end 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 4: Medlemmerne har intet personligt ansvar for skolens forpligtigelser.

 

Stk. 5: Skolekredsens medlemmer betaler et kontingent, der fastsættes ved den ordinære generalforsamling.

 

Stk. 6: Skolens årsregnskab udleveres ved henvendelse til skolen senest 14 dage før den generalforsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts- , anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.

Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

 

§ 5: Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed. Det er skolekredsens medlemmer der afholder generalforsamlingen.

 

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i maj måned og indkaldes med et varsel på 14 dage. Forslag, der ønskes behandlet, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen bekendtgøres ved brev eller mail til skolekredsens medlemmer ved annoncering i en eller flere lokalaviser.

Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte følgende:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning.
  • Forstanderens beretning.
  • Det reviderede regnskab for skolen fremlægges til godkendelse.
  • Fastsættelse af kontingent.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
  • Valg af revisor.
  • Indkomne forslag.
  • Eventuelt

 

Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære generalforsamling, skal afholdes inden 6 uger efter, at enten 5 medlemmer af skolens bestyrelse eller 1/3 af skolekredsens medlemmer skriftligt har krævet det.

Forslag til dagsorden må indsendes samtidig med begæring om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 4: Generalforsamlingen varetager ændringer i vedtægterne jf. § 12 og træffer beslutning om skolens nedlæggelse jf. § 13.

 

Stk. 5: Generalforsamlingen ansætter og afskediger forstanderen efter indstilling fra bestyrelsen.

 

Stk. 6: Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal jf. dog §§ 12 og 13. Ét medlem kan kræve skriftlig afstemning.

 

Stk. 7: Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

 

§ 6 Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1: Skolens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år. De 7 valgte bestyrelsesmedlemmer afgår med 3 henholdsvis 4 årligt. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv en formand og næstformand. Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse kan suppleres med et medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Rebild kommune. For det af kommunalbestyrelsen udpegede medlem er valgperioden sammenfaldende med kommunalbestyrelsens valgperiode.

For de medlemmer, der er valgt af kommunalbestyrelsen og amtsrådet, er valgperioden sammenfaldende med kommunalbestyrelsens/amtsrådets valgperiode.

 

Stk. 2: Medlemmer af skolens bestyrelse skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. For at være stemmeberettiget og valgbar til skolens bestyrelse, skal man have været medlem af skolekredsen i mindst 14 dage forud for Generalforsamlingen.

 

Stk. 3: Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer. Forstanderen, viceforstanderen og en repræsentant for lærerne kan dog uden stemmeret deltage i de af skoens bestyrelse afholdte møder, dog kan skolens bestyrelse beslutte at afholde møder, hvor kun stemmeberettigede medlemmer af bestyrelsen deltager.

 

Stk. 4: Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

 

Stk. 5: Såfremt et bestyrelsesmedlem i valgperioden bliver generelt inhabil kan vedkommende ikke længere være medlem, men skal udtræde øjeblikkeligt.

Nyvalg/nyudpegning foretages hurtigst muligt.

 

§ 7 Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1: Skolens bestyrelse har den overordnede ledelse af den selvejende institution – herunder dens økonomi – i overensstemmelse med bestemmelserne i skolens vedtægter. Bestyrelse er ansvarlig overfor skolekredsen og undervisningsministeren . Det påhviler bestyrelsen at påse, at reglerne i lov om frie kostskoler overholdes, samt at skolen ledes i overensstemmelse med sit formål – jf. § 2.

 

Stk. 2: Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med bestyrelsens næstformand. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsmedlem-mernes, herunder formandens underskrift.

 

Stk. 3: Bestyrelsen ansætter og afskediger lærerne efter indstilling fra forstanderen , og indstiller til generalforsamlingen ansættelse og afskedigelse af forstanderen.

 

Stk. 4: Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

 

Stk. 5: Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt driftsregnskab og status.

 

Stk. 6: Bestyrelsen skal tage skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af skolens midler.

 

Stk. 7: Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen .

 

Stk. 8:Bestyrelsen godkender en plan for skolens overordnede kursusvirksomhed og en undervisningsplan for det enkelte kursus.

 

Stk. 9: Bestyrelsen godkender en plan for den årlige evaluering af skolens virksomhed på grundlag af dens værdigrundlag.

 

Stk. 10: Skolens bestyrelse varetager i øvrigt institutionens anliggender i overensstemmelse med nærværende vedtægter.

 

Stk. 11: Skolens bestyrelse har ansvaret for at give Undervisningsministeriet meddelelse om skolens nedlæggelse.

 

§ 8 Bestyrelsens arbejde

Stk. 1: Bestyrelse holder møder når formanden eller mindst 3 af medlemmerne finder det nødvendigt.

 

Stk. 2: Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.

 

Stk. 3: Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for at beslutninger, herunder eventuelle afstemningsresultater, indføres i en beslutningsprotokol, som opbevares på skolen. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen. Formanden sørger for at de trufne beslutninger udføres.

 

Stk. 4: Bestyrelsens er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal.

 

Stk. 5: Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder forvaltningslovens regler om inhabilitet for medlemmerne. I tilfælde af konstateret inhabilitet, skal det fremgå af protokollen, at vedkommende ikke har deltaget i punktets behandling.

 

Stk. 6: En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til personer og skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.

 

Stk. 7: Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

 

§ 9 Skolens daglige ledelse

Stk. 1: Forstanderen har det pædagogiske ansvar, forestår den daglige ledelse af skolen og foretager indstillinger til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af de til skolen knyttede lærere og andet fast personale (månedslønnede). Det løse personale ansættes af forstanderen.

 

Stk. 2: Ved forstanderens fravær ud over 1 måned skal der konstitueres en forstander.

 

Stk. 3: Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder (almindeligvis viceforstanderen) til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

 

Stk. 4: Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kap 8. om tavshedspligt m.v.

 

§ 10 Medarbejderråd

Stk. 1: Skolens forstander og medarbejdere danner et medarbejderråd. Medarbejderrådets erklæring indhentes af skolens bestyrelse i spørgsmål vedr. pædagogiske og undervisningsmæssige spørgsmål samt ved ombygning og nybygning af skolen. Vedrørende øvrige sager henvises til samarbejdsaftalen.

 

Stk. 2: Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

 

§ 11 Regnskab og revision

Stk. 1: Skolens regnskabsår er statens finansår. Skolens bestyrelse udarbejder hvert år inden d. 1. februar et budget for det kommende regnskabsår.

 

Stk. 2: Driftsregnskab og status skal være udarbejdet senest den 15. april, hvorefter det reviderede regnskab sendes til bestyrelsens formand til forelæggelse på den førstkommende ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive det reviderede regnskab inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen jf. lovens § 12.

 

Stk. 3: Skolens regnskab revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for – og revision af frie kostskoler af en statsautoriseret eller registreret revisor valgt af skolens generalforsamling. Regnskab og status skal være forsynet med revisions påtegning af skolens revisor.

 

§ 12 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændringer af vedtægterne skal vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

 

§ 13 Nedlæggelse

Stk. 1: Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås et sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

 

Stk. 2: Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen skal den nedlægges.

 

Stk. 3: Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation godkendt af Undervisningsministeriet.

 

Stk. 4: Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

 

Stk. 5: Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

 

Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 23. maj 2012

Book besøg

Ordblindeefterskole for normalt-begavede unge mellem 14 og 18 år med specifikke læse-skrivevanskeligheder. For at blive optaget skal du have været på besøg på skolen.

Book besøg

Mejlbyefterskole2021 02552 (1)