Grundlaget for tilskuddet

I Efterskoleloven §11 og §37 fastsættes de overordnede betingelser og formål med den individuelle supplerende elevstøtte. Tildeling sker efter skolens vurdering, således at skolen er i stand til at opfylde lovens bestemmelse om, at skolens kurser skal være åbne for alle.

Regler vedr. egenbetalingen og nedsættelses af egenbetaling skal respekteres.

Mejlby Efterskoles retningslinjer for tildeling af supplerende individuel elevstøtte:
Støtten kan søges af alle. Tildeling af støtten baseres på en konkret individuel vurdering. I denne vurdering kan der indgå flere faktorer, f.eks.:

  • At familiens sociale situation er præget af sygdom, arbejdsløshed, skilsmisse eller lignende.
  • Ønsket om at hjælpe en elev til gennemførelse af efterskoleopholdet, selv om familien rammes af økonomiske problemer i løbet af skoleåret.
  • Når der er 2 søskende på efterskole samtidig
  • Andre forhold

 

 


Ansøgningen
Der skal laves en skriftlig ansøgning som skal indeholde:

  • En begrundelse for ansøgningen
  • Nyeste årsopgørelse
  • Beregning for egenbetaling

Ansøgningen skal sendes til forstanderen. Ansøgningen kan tidligst sendes 6 mdr. før skolestart.

Senest 14 dage efter modtagelse af ansøgningen får man skriftligt svar.

Afgørelser vedr. tildelingerne bliver truffet af skolens daglige ledelse, og kan ankes til skolens bestyrelse.

Aftalen er skriftlig, og forældrene forpligtes til at meddele skolen om indtræden af forhold, som ændrer forudsætningerne for indgåelse af aftalen.

Vedtaget på bestyrelsesmøde tirsdag d. 07.november 2017

Book besøg

Ordblindeefterskole for normalt-begavede unge mellem 14 og 18 år med specifikke læse-skrivevanskeligheder. For at blive optaget skal du have været på besøg på skolen.

Book besøg

Mejlbyefterskole2021 02552 (1)